Česko pracuje společně s EP a Komisí na finálním znění regulace MiCA. Hotovo chce mít do konce roku

Svět kryptoměn se už brzy zásadně promění. EU se letos v červnu shodla na přísných pravidlech a regulacích, kterými chce obchodování s kryptoměnami pohlídat. Nová evropská pravidla pro obchodování s kryptoaktivy Markets in Crypto-Assets (MiCA) nyní převzala Česká republika. Ta v rámci svého předsednictví Radě EU pracuje na dokončení finálního znění nařízení.

Nová pravidla od základu promění fungování kryptoměnového průmyslu, zavádí větší ochranu pro investory, dohled centrálních bank, povinné licence pro podnikatele v kryptu a vysoké sankce za porušování pravidel, manipulace či nekalé praktiky.

Česko pracuje na finální verzi společně s Evropským parlamentem a Evropskou komisí, vše chce mít hotové do konce letošního roku. Nová pravidla mají začít platit v EU už od roku 2024! Co vše se změní? Podívejte se na pohled europoslance, podnikatele v kryptu a zástupce Ministerstva financí.

Ondřej Kovařík, poslanec Evropského parlamentu (Renew Europe):

„Nařízení MiCA se projednávalo téměř dva roky, během kterých došlo v sektoru kryptoaktiv k významnému vývoji. Ambicí bylo nastavit tímto nařízením jednotná pravidla, kterými se tento dynamický sektor bude řídit v rámci celé EU.

Za pozitivní přínos považuji právě nastavení stejných pravidel v celé EU, včetně možnosti tzv. pasportizace, kdy licence pro poskytování služeb spojených s kryptoaktivy vydaná v jedné zemi EU, bude platná pro celou Unii. Významné změny také nařízení přinese z hlediska posílení práv investorů a spotřebitelů.

Na druhou stranu lze bohužel očekávat, že některé nové požadavky, které MiCA zavádí, se projeví zvýšenými náklady firem podnikajících v tomto sektoru. V rámci implementace nařízení by mělo být snahou regulátorů a dohledových orgánů tyto dodatečné náklady minimalizovat.

Z hlediska ČR považuji za důležité, aby byl rychle spuštěn systém dohledu podle MiCA a firmy podnikající v tomto odvětví mohly žádat o licence. Země, které budou z tohoto pohledu nejefektivnější, budou mít lepší podmínky pro další rozvoj inovací z hlediska digitálních finančních služeb a kryptoaktiv.“

Adam Neuberger, podnikatel, odborník na kryptoměny a spoluzakladatel projektu Probinex:

“Nad konkrétní podobou regulace MiCA se vedly diskuze dlouhou dobu a pro projekty podnikající na kryptotrhu bylo těžké zjistit, na jaká pravidla se mají začít připravovat.

Jsem rád, že jsou nové nařízení na světě a český kryptoprůmysl a podnikatelé dostávají jasnější pravidla, jakým způsobem budou moci své služby v souladu s regulacemi investorům poskytovat.

Věřím, že nastavení nových pravidel pro kryptoaktiva Česká republika maximálně využije jako příležitost pro rozvoj kryptoprůmyslu, který má v Česku dlouhou tradici a obrovský potenciál.“

Filip Běhal, Komunikace s médii, Ministerstvo financí:

„České předsednictví převzalo návrh ve stádiu tzv. technických trialogů, kdy spolu s Evropským parlamentem a Komisí pracuje na finálním znění nařízení. Práce jsou velmi intenzivní a v zájmu všech tří stran je přijetí oficiálního textu ještě během českého předsednictví. Nic bližšího ale nelze v tuto chvíli odhadovat, neboť se jedná o velmi komplexní a obsáhlý návrh.“

Jak jde čas s evropskou regulací MiCA

  • 2018: Zahájení textace MiCA na půdě Evropské komise.
  • 24. 9. 2020: Přijetí návrhu Evropskou komisí. Zahájení legislativního procesu EU.
  • 31. 3. 2022: Zahájení trialogu Komise, Rady a Parlamentu. Vydání stanovisek.
  • 30. 6. 2022: Trialog dospěl k prozatímní dohodě.
  • +- konec 2022/začátek 2023: Formální schválení finálního textu nařízení Radou EU a Evropským parlamentem.
  • Druhá polovina 2024: předpokládaná plná účinnost nařízení
  • Konec 2025, případně začátek 2026: Dosavadní podnikatelé s kryptoaktivy musí obdržet licenci CASP.

Jak vznikala nová pravidla a regulace MiCA

V roce 2018 byla na půdě Evropské komise zahájena textace na téma regulace Markets in Crypto-Assets. Evropská komise návrh přijala 24. září 2020. Tím došlo také k zahájení legislativního procesu EU.

První dubnový den roku 2022 byl zahájen trialog mezi Evropskou komisí, Radou EU a Evropským parlamentem a vydání stanovisek. K prozatímní dohodě dospěli účastníci 30. června letošního roku. Další posun by měl pravděpodobně nastat na konci tohoto roku, kdy by mělo dojít k formálnímu schválení finálního textu nařízení Radou EU a Evropským parlamentem. Celé nařízení by mělo být účinné od druhé poloviny roku 2024.

Probíhající proces je signálem pro všechny dosavadní podnikatele s kryptoaktivy k tomu, aby ke konci roku 2025, případně na začátku roku 2026 úspěšně obdrželi licenci Crypto-Asset Services Providers (CASP).

Jak bude postupovat Česko

MiCA zavádí povinnost kontroly a dohledu nad kryptoaktivy na národní státy. Znamená to, že Česká republika musí přijmout doprovodnou legislativu, aby se přizpůsobila novým pravidlům platným na celoevropské úrovni. Zejména je nutné stanovit příslušný dozorový orgán, jímž bude s největší pravděpodobností Česká národní banka.

Dále je třeba implementovat procesy udílení licencí, proces dohledu na dodržování nařízení a také proces sankcionování v případě porušení nařízení. MiCA totiž jen stanovuje minimální horní hranici pokuty a na státech pak je, jakou si nakonec zvolí.

Foto: Unsplash